Wall Creator’s Guides

  • Feb242016

    How to Price Your Artwork?

    ทุกวันนี้ Art Collector ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับราคาผลงานศิลปะมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงผลงานได้จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online อีกทั้งยังมี Cost Conscious คือทำอะไร เน้นที่ประโยชน์สูง ประหยัดสุด (High Value Low Cost) หากสนใจจะซื้อผลงานสักชิ้น ก็มักจะเปรียบเทียบราคาผลงานในแบบที่ใกล้เคียงกันจากศิลปินหลายคนก่อนจะตัดสินใจซื้อ…

    Read more